Kontakt

URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
34-735 NIEDŹWIEDŹ 233
tel. (18) 331 70 02
      (18) 331 70 58
fax (18) 331 70 57
e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl
www.niedzwiedz.iap.pl
Adres skrytki EPUAP
/1207102/skrytka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek - Piątek  - godz. 7:30 - 15:30
NUMER KONTA URZĘDU GMINY NIEDŹWIEDŹ
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/ Niedźwiedź
91 8808 0006 0020 0200 1153 0002
 
WYKAZ NUMERÓW
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
PRACOWNIK
TELEFON
e-mail
Wójt
Rafał Rusnak
18 331 70 02
wew 301
 
 
Sekretarz Gminy Justyna Łabuz

18 33 12 762
18 331 70 02 wew 302

sekretarz@niedzwiedz.iap.pl
Skarbnik Gminy
Sylwia Smreczak
18 33 12 786
18 331 70 02
wew.326
skarbnik@niedzwiedz.iap.pl
Sekretariat
Barbara Budnik
18 33 12 760
18 331 70 02
wew. 317
gmina@niedzwiedz.iap.pl
Zamówienia Publiczne
Wioleta Wsół
18 33 17 002
wew. 303
zamowieniaug@gmail.com

Zespół Ekonomiczno -
 Administracyjny Szkół w Gminie Niedźwiedź
 
Dominika Fudro
Alicja Święs
Bernadeta Liberda - Dziuba
 
18 33 12 765
18 331 70 02
wew. 305, 324
 
zeasipniedzwiedz@gmali.com
Inspektor Oświaty Stanisława Liberda
18 3312 784
18 331 70 02
wew 329

inspektoroswiaty@
niedzwiedz.iap.pl

Działalność Gospodarcza
Mariola Rusnak
18 33 12 785
18 331 70 02
wew.325
 
m.rusnak@niedzwiedz.iap.pl
 
Podatki i Opłaty Lokalne
 
Renata Sobecka


18 33 12 768
18 331 70 02
wew.308

 
r.sobecka@niedzwiedz.iap.pl
Podatki i Opłaty Lokalne
Klaudia Cichorczyk
18 33 12 783
18 33 12 002
wew. 323
 
k.cichorczyk@niedzwiedz.iap.pl
Gospodarka Nieruchomościami
Małgorzata Talarek
Mateusz Cichański

18 33 12 769
18 331 70 02
wew. 315
 
gmina@niedzwiedz.iap.pl
Inwestycje
Andrzej Adamczyk
Małgorzata Talarek
Roman Palac

18 33 12 775
18 331 70 02
wew. 314, 315
inwestycje@niedzwiedz.iap.pl
m.talarek@niedzwiedz.iap.pl
r.palac@niedzwiedz.iap.pl
Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska

Mateusz Cichański
18 33 12 773
18 331 70 02
wew. 313
m.cichanski@niedzwiedz.iap.pl
Kierownik USC
Ewidencja Ludności
 
Marzena Kubik
18 33 12 772
18 331 70 02
wew. 312
 
m.kubik@niedzwiedz.iap.pl
Z-ca Kierownika USC
Kwalifikacja Wojskowa
Dowody Osobiste
Lucyna Wójcik
18 33 12 788
18 331 70 02
wew. 328
 
gmina@niedzwiedz.iap.pl


Księgowość Budżetowa
Danuta Zając
Katarzyna Kacik
Wiesław Kowalczyk
Lucyna Woźniak


18 33 12 767
18 331 70 02
wew. 306, 307, 320
 
d.zajac@niedzwiedz.iap.pl
w.kowalczyk@niedzwiedz.iap.pl
k.kacik@niedzwiedz.iap.pl
l.wozniak@niedzwiedz.iap.pl
Podatek od Środków Transportowych
Informatyk

Sławomir Grzywacz

18 33 12 780
18 331 70 02
wew. 321
 
s.grzywacz@niedzwiedz.iap.pl
Rada Gminy

Paulina Przybytek

18 33 12 770
18 331 70 02
wew. 310
 
p.przybytek@niedzwiedz.iap.pl
 
GMINA BIBLIOTEKA i OŚRODEK KULTURY
Aneta Kujacz
Urszula Potaczek
Edyta Bajak
Dorota Kościelniak
 
18 33 17 099
18 3317 002
wew. 338,339
 
 
 
gbiok.niedzwiedz@gmail.com
 
Gospodarka Komunalna
 
 
Szczepan Figura
Bożena Kowalczyk
 
18 33 12 787
18 33 17 002
wew: 333 i 334
s.figura@niedzwiedz.iap.pl
b.kowalczyk@niedzwiedz.iap.pl
 
 
Wodociąg Gminny
 
Dorota Wielowska
18 33 12 777
18 33 17 002
wew. 334

 

d.wielowska@niedzwiedz.iap.pl

Środki Unijne, Rolnictwo

Anna Strama


18 33 17 002
wew 311

 

a.strama@niedzwiedz.iap.pl

"Urząd Gminy Niedźwiedź ze względów technicznych nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres gmina@niedzwiedz.iap.pl
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."
Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.