GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej przedstawiamy Państwu ofertę firmy Your Partner Sp. z o.o., ZAJMUJACA się odborem odpadów powstałych w wyniku działalności rolniczej.

 • big bagi, folie rolnicze, siatki- cena za 1 tonę - 1 170,00 zł netto plus podatek 8%
 • transport ze strony odbiorcy- cena za 1 km- 4,20 zł netto

W przypadku transportu po Państwa stronie cena 1 170,00 zł netto za 1 tonę.
 

Kontakt z firmą:
Your Partner Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
Magazyn: Chemiczna 156a
33-100 Tarnów
mobile: 730820790
tel. 14 623 07 26
www.yourpartner.pl

Wójt Gminy Niedźwiedź informuje, że w związku z niewielką ilością szkła odebranego z terenu  Gminy Niedźwiedź w 2020 i ze względu na chęć  ograniczenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy SZKŁO w 2021 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 września 2020 roku odbierane jest co drugi miesiąc tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad.

Ze względu na stale rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz corocznie wzrastającą cenę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną, powstała konieczność zwiększenia stawek opłat śmieciowych.
 

Należy pamiętać, iż zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Niedźwiedziu zwraca się  z prośbą o uzupełnienie braków numeracji budynków  pojemników na odpady.

Naklejki z numerem domu można odebrać  w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu

pokój nr 18.

Od dnia 1 stycznia 2021 kosze na odpady komunalne bez wpisanego/naklejonego numeru domu nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady.

Od stycznia 2021 r obowiązywać będzie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy segregują odpady komunalne stawka  27,00 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie.

Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana  czterokrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby.
 
ULGA ZA KOMPOSTOWNIK
Od nowego 2021 roku można także skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne we własnych kompostownikach przydomowych.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy w nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki stanowiącej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 4,00  zł od jednego mieszkańca / miesięcznie. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach czy też workach przed posesję, ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

 

 

INFORMACJA KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEDŹWIIEDŹ
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i trudnościami naszych mieszkańców z prawidłową klasyfikacją odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych wyjaśniamy co do tych odpadów może zostać zakwalifikowane.
 
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m. in. meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace, lodówka, pralka itp. o dużych gabarytach.
 
Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PCW (np. wanny, armatura), złom i stal zbrojeniowa, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, styropian.
 
Z uwagi na chęć ograniczenia ilości oddawanego gruzu betonowego ,ceglanego i ceramicznego, co generuje duże koszty ze względu na ciężar, bardzo prosimy mieszkańców, którzy maja lub będą mieć taki odpad do oddania o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarczego, ponieważ mamy informacje od właścicieli, którzy chętnie przyjmą taki odpad. 


 


ZMIANY  DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH W ROKU 2021.

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów).
 2. Przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
 3. W przypadku korzystania z  ulgi dotyczącej kompostownika, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach czy też workach przed posesję, ani też oddawać odpadów bio z odpadami zmieszanymi. Stwierdzenie podczas kontroli braku kompostowania bio odpadów skutkować będzie utratą prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy licząc od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna
 4. W 2021 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostają objęci gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez wójta gminy Niedźwiedź. Umowę  wraz z kwitami potwierdzającymi wywóz odpadów komunalnych  należy będzie przedstawić  urzędowi gminy. Mieszanie odpadów firmowych z mieszkalnymi skutkować będzie nałożeniem na właściciela takiej nieruchomości kary grzywny.
 5. Szkło odbierane będzie w 2021 roku co drugi miesiąc tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień , listopad, 
 6. Zmianie ulega odgórna stawka opłaty ryczałtu rocznego za domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekraacyjno-wypoczynkowe.
  Na rok 2021będzie to 181,00 zł
 7. W myśl nowych przepisów gminy rozliczają  się z firmami odbierającymi śmieci od każdej tony odebranych śmieci.
 8. Do 6 września 2020 roku rada Gminy ma obwiązek uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem nowej częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i BIO. Jak również nowe stawki z pojemniki o określonej pojemności. Tzn.3,2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 1100 lub 1% za pojemnik 120 l.
 9. Nową deklaracje (zaistniałą zmianę) można teraz składać do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 10. Deklaracje zmniejszającą zobowiązanie związane ze śmiercią mieszkańca można teraz składać w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Segregacja odpadów: Oto oficjalne zalecenia Ministerstwa Środowiska

Do pojemnika "BIO" trafiają:

 • części roślin
 • fusy z kawy i herbaty
 • owoce
 • skorupki jajek
 • słoma, siano i trociny
 • warzywa
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Do pojemnika "Metale i tworzywa sztuczne" trafiają:

 • Aluminiowe wieczka
 • butelki PET
 • etykiety z folii termokurczliwej
 • folia aluminiowa
 • folia opakowaniowa
 • foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu
 • garnki, blachy do pieczenia
 • kapsułki po kawie
 • kartony po napojach
 • koperty z folią bąbelkową
 • metalowe nakrętki od słoików, kapsle
 • nakrętki od słoików
 • opakowania po jogurcie
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości
 • produkty z biodegradowalnego plastiku
 • produkty z gumy i kauczuku
 • puszki po napojach, konserwach
 • styropian
 • tubki po paście do zębów
 • woreczki foliowe

Tego nie wyrzucamy: akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opakowania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.

do pojemnika "Papier" trafiają:

 • czasopisma, ulotki
 • kartonowe pudła i opakowania
 • kartony po jajkach
 • papier, karton, tektura
 • pudełka po pizzy
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
 • orby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego)
 • zeszyty

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.

Do pojemnika "Szkło" trafiają:

 • butelki po napojach i żywności
 • opróżnione słoiki bez nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby

Do pojemnika "odpady zmieszane" trafiają:

 • gąbki, szmatki
 • kurz z odkurzacza
 • maszynki do golenia
 • mięso, ryby, resztki zwierzęce
 • nabiał, ser, jaja
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt
 • olej do smażenia
 • paragony ze sklepu/bankomatu
 • pergamin
 • piasek
 • plastikowe opakowania po tłuszczu
 • porcelana, fajans
 • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata)
 • produkty skórzane, futrzane
 • torebki po herbacie
 • włosy, sierść, pióra
 • zatłuszczony papier
 • zapalniczka (pusta)
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne
 • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie
 • żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

Tego tu nie wyrzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


DEKLARACJE  NA  WAKACJE

URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH  POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI NA OKRES WAKACJI I SOKRYGOWANIE  ILOŚCI  OSÓB O  PODANE   W OŚWIADCZENIU  .

Zgodnie z art. 6m pkt 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz.1454) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (…) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany.


W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że właściciele,  którzy wynajmują swoje domy, czy pokoje  turystom przebywającym na terenie Gminy Niedźwiedź, powinni wykupić sobie usługę dodatkową (wniosek  o  wykonanie usługi dodatkowej) odbioru odpadów komunalnych na ten okres, albo w tym czasie dokonać  zmiany deklaracji i skorygować na odpowiednią ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Prosimy o poważne potraktowanie tej sprawy, ponieważ ogromne ilości  śmieci oddawane w tym czasie  generują  większe koszty dla firmy co w efekcie  kończy się podwyżkami cen za odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

ODBIÓR ZDERZAKÓW SAMOCHODOWYCH

 

Urząd Gminy informuje z ze odpady typu zderzaki samochodowe nie są odpadami komunalnymi ani wielkogabarytowymi  i  gmina  nie może ich odbierać w ramach opłaty zebranej od  mieszkańców. Można je oddawać  bezpłatnie  w Tymbarku na stacji demontażu samochodów  „ Łomzik”  zderzak musi być  z czystego plastiku bez części metalowych lub szklanych.

ŁOMZIK-FIRMA
Marcin Łomzik
34-650 Tymbark
Tymbark 460

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 17:00,
Sobota 8:00 – 13:00.

„Łomzik” oferuje również skup  plastiku typu pet ( butelki z napojów) oraz  makulatury 10 groszy za kg.

 


 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Urząd Gminy w Niedźwiedziu  przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ponoszona jest nie tylko za  osoby  zameldowane  ale również za osoby  niezameldowane a mieszkające  na danej nieruchomości, dotyczy to zamieszkałych niezameldowanych współmałżonków  jak i urodzonych dzieci niezameldowanych  w naszej gminie.

Przypominamy również ze w przypadku wyprowadzenia się osoby zamieszkującej, bądź śmierci współmieszkającego, właściciel  zobligowany jest do złożenia nowej deklaracji  ze skorygowaną ilością osób, w termie do 14 dni od zaistniałej sytuacji. Nie ma możliwości odpisu naliczonej kwoty do tyłu, jeżeli deklaracja nie jest złożona w ustawowym terminie.


 

Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy firma

 

P.U.K. EMPOL sp z o.o. Tylmanowa oś. Rzeka 133

tel: 182625095 lub 182625015


Czym grozi spalanie śmieci w domu?

Zaczyna się od alergii, zapalenia gardła, problemów z górnymi drogami oddechowymi. Efekty spalania śmieci w domu wcześniej czy później wszyscy odczujemy. Rocznie każdy z nas produkuje około 350 kg śmieci. 1/3 odpadów ląduje na dzikich wysypiskach lub trafia do pieców. Pali się je szybko, ale problem pozostaje na długo.

Na początku okresu grzewczego w ubiegłym roku oszacowano, że normy pyłu, szczególnie   w miastach, przekroczone były nawet czterokrotnie, niezależnie od regionu. Często – jak się niestety okazuje – bardziej przekonujące niż hasła ochrony środowiska, jest ryzyko uszkodzenia pieca lub grzywna. Problem należy do wstydliwych, ponieważ nikt otwarcie nie powie, że zdarza mu się do pieca wrzucić plastikową butelkę czy foliową torbę, nie wspominając o gumie.

- Ludzie myślą, że kiedy dołożą do opału trochę śmieci, to po pierwsze będzie cieplej, po drugie mniej tego opału zużyją, ale to bardzo złudna oszczędność. Plastikowe odpady spalane w domowych piecach niszczą zarówno je same, jak i przewód kominowy. Po paru latach okazuje się, że jedno i drugie jest do wymiany – wyjaśnia niejednokrotnie Wojciech Owczarz z Fundacji Ekologicznej Arka, która działa od 2005 roku na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Spalanie śmieci w piecu domowym grozi nie tylko wysokimi grzywnami, może być również przyczyną pożaru i groźnych chorób.

Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych powoduje przedostanie się do atmosfery różnego rodzaju związków organicznych, które powodują, że zatruwamy swój organizm. W odpadach komunalnych obecny jest chlor, który stanowi źródło zanieczyszczeń kwasowych. Spośród odpadów domowych największym źródłem chloru jest plastik, odpowiada on za 76 proc. chloru, uwalnianego do atmosfery. Prócz tego spalanie plastików uwalnia metale ciężkie. Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs), polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p dioksyna (TCDD). Jest ona 10 tys. razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Na co nas narażają? Na zaburzenia hormonalne i immunologiczne, dioksyny wywołują również nowotwory i zaburzenia neurologiczne, a także trądzik chlorowy – dermatologiczny zespół chorobowy.

Spalanie śmieci w domu jest również źródłem powstawania wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, na których działanie jesteśmy narażeni od 3 do 25 razy bardziej zimą niż latem. Prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka płuc ze względu na działanie WWA wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Jest ono, co prawda, 2 do 3 razy niższe niż niebezpieczeństwo związane z pracą w przemyśle węglowym czy hutniczym, lecz dotyczy za to przeważającej części populacji mieszkańców miast.

Kolejnym pierwiastkiem jest ołów, który upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie. Łączy się z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie – wpływa na poziom żelaza w organizmie, wywołując anemię. Ale to nie wszystko – kolejnym metalem jest kadm, którego niewielkie stężenia wpływają niekorzystnie na układ odpornościowy organizmu. Choroba itai-itai, którą po raz pierwszy zaobserwowano w Japonii, to właśnie skutek zatrucia kadmem. Oprócz uszkodzeń nerek objawia się rozmiękczeniem kości oraz osteoporozą.

Inne substancje trujące to pary rtęci, które powodują w płucach odczyny zapalne. Przy zatruciach przewlekłych występują również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski udział związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych wynosi 10 proc. dla rtęci, 30 proc. dla ołowiu i ponad 40 proc. dla kadmu. Metale ciężkie zostają uwolnione z odpadów, w których były związane.

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci  w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci.