INFORMACJA WÓJTA GMINY NIEDŹWIEDŹ

Wójt Gminy Niedźwiedź informuje, że do 28 lutego 2022 r. właściciele działek zlokalizowanych na terenie Gminy Niedźwiedź mogą składać do tutejszego Urzędu Gminy Niedźwiedź pisemne wnioski, o zmianę przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź oraz o zmianę przeznaczenia terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź. Wnioski należy złożyć na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu Gminy Niedźwiedź tj. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku albo przesłać drogą elektroniczną e-puap lub tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 18 33 17 002 wewn. 313 lub osobiście w Inspektoracie zagospodarowania przestrzennego Urzędu Gminy Niedźwiedź, pokój nr 12.
 

                                               Wójt Gminy Niedźwiedź

                                                    Rafał Rusnak