Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Grupa Edukacyjno-Motywacyjna  dla osób uzależnionych w każde soboty o godz. 1000 do 1200 

W Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu odbywają się spotkania grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzależnionych

PIERWSZE SPOTKANIE 26.01.2019 r.

 

 

Uczestnikami grupy mogą być osoby z długotrwałą abstynencją i te, które zaczęły życie w trzeźwości

 

Grupa Edukacyjno-Motywacyjna dla osób uzależnionych odbywa się w każdą sobotę  w godzinach od 1000 do 1200. Grupa realizowana jest w Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu (pomieszczenie , w którym odbywa się „Szkoła dla rodziców).

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233

(pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 18 33 12 785 (pon.-pt. w godzinach od 730-1530)

 

 

 


 

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym – porady dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy

GODZINY DYŻURÓW  W  PUNKCIE KONSULTACYJNYM
34-735 Niedźwiedź 130 (Gminne Centrum Kultury)
 

Terapeuta – Sabina Kogut
każda środa od 08.00-12.00
 

Psycholog – Beata Wietrzyk
każdy wtorek od 8.00-16.00

 

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 018-33-18-060

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 


 

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa dla osób współuzależnionych w każde środy o godz.

1200 do1400

W Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa skierowana jest dla osób. które pozostają w bliskim związku z osobą nadużywającą alkohol lub innych substancji psychoaktywnych. Cele grupy :

- umożliwienie odbiorcom poznania sytuacji w której się znajdują i zrozumienie schematów własnego postępowania

- zmiana niewłaściwych mechanizmów zachowania - nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - zmniejszenie trudności osobistych związanych z przełamaniem oporu i pokonaniem wstydu wynikającego z uświadomienia problemu współuzależnienia
 

Grupa Edukacyjno-Rozwojowa dla osób współuzależnionych odbywa się w każdą środę 

w godzinach od 1200 do 14 . Grupa realizowana jest w Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu (pomieszczenie , w którym odbywa się ..Szkoła dla rodziców).

 

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 18 33 12 785 (pon.-pt. w godzinach od 730-1530)

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 280/IV/2017 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu. 

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Niedźwiedź i działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: Agnieszka Rataj

Zastępca: Maciej Zapała
Sekretarz: Justyna Sochacka

Członkowie:
Katarzyna Filipiak

Dorota Talaga

Radosław Kapturkiewicz

Mariola Rusnak - koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zakres zadań:


Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1.    Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
 • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych,
 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy, kolonie z programem profilaktycznym itp.

2.    Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania w/w. działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym oraz składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.    Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.

4.    Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.    Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

 

GKRPA przygotowuje również projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynuje oraz czuwa nad jego prawidłowym wykonaniem