Dofinansowania do wymiany kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

 
GMINA NIEDŹWIEDŹ realizuje  projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Niedźwiedź poprzez wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne nośniki energii w prywatnych budynkach mieszkalnych - ETAP II." dofinansowany z Funduszy Europejskich, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020.
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających. Osiągnięcie celu pozwoli na ograniczenie zjawiska występowania niskiej emisji, a także i smogu, realizując tym samym założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Dodatkowym celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w powiecie jak i w całym województwie małopolskim.
Celem pośrednim jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych, poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze, co spowoduje oszczędności w budżetach mieszkańców mogących być przeznaczonych na dodatkowe działania związane z termomodernizacją budynku i uzyskanie efektu skumulowanego.
Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.

 

Funkcję operatora projektu pełni firma:

ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,                    

ul. Lompy 7/3,

40-030 Katowice

KONTAKT Z OPERATOREM ODPOWIEDZIALNYM  ZA KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI:

kom. 721 74 74 47, 691 150 417

E-mail: niedzwiedz@atsys.pl

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania się Wykonawców do projektu. Projekt dotyczy wymiany źródeł ciepła na gazowe i na biomasę – etap II. W celu zgłoszenia się do projektu należy dostarczyć podpisane zgłoszenie wraz z dokumentami:

  1. Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym,
  2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
  3. Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji (wymiana starych źródeł ciepła) w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami,
  4. Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły itp.)
  5. Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia,
  6. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 PLN.

Ogłoszenie opublikowane na stronie: https://niskaemisja.pl/aktualnosci/612/

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Niedźwiedź przystępuje do realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach projektu poddziałania 4.4.2 (gaz, biomasa) etap II.

            Gmina Niedźwiedź wraz z Operatorem  ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Lompy 7/3, 40-030 Katowice, zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany kotłów, pieców, urządzeń grzewczych do złożenia deklaracji udziału w projekcie – zgłoszenia budynku (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Deklaracje zbierane będą od dnia 12.09.2022 r. papierowo w Urzędzie Gminy Niedźwiedź w godzinach otwarcia urzędu.

W ramach projektu zaplanowanych zostało 121 inwestycji.

Maksymalna wysokość dofinansowania do wymiany Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła będzie wynosiła:
a) nie więcej niż 8 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu.
Maksymalna wysokość dofinansowania do instalacji wewnętrznej będzie wynosiła:
a) maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin – dokument do pobrania

Deklaracja udziału w projekcie – dokument do pobrania

KONTAKT Z OPERATOREM ODPOWIEDZIALNYM  ZA KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI:

kom. 721 74 74 47, 691 150 417

E-mail: niedzwiedz@atsys.pl 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami realizacji projektu.